Pandzia94

112 tekstów – auto­rem jest Pan­dzia94.

Chcesz wy­budo­wać twier­dzę i się w niej scho­wać ?
Proszę bar­dzo, ale scho­waj mnie tam ze sobą. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 6 grudnia 2010, 22:34

Cze­mu wielu walkę o miłość trak­tu­je jak jakąś chorą grę ?
Żad­ne nie zadzwo­ni, nie na­pisze, żeby nie po­kazać dru­giej stro­nie, że mu/jej zależy.
A czy to nie chodzi właśnie o to ?
Czy nie chodzi o to, żeby im za­leżało na so­bie ? 

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 sierpnia 2010, 21:15

Przychodzi ta­ki czas, że op­cja `może` nie wchodzi w grę. 

myśl
zebrała 46 fiszek • 18 sierpnia 2010, 14:55

Jak to możli­we, że kiedy zda­je nam się, że jes­teśmy już na dnie, nag­le upa­damy jeszcze niżej ? 

myśl
zebrała 29 fiszek • 7 sierpnia 2010, 19:00

Zna­lazłam w moim ser­cu przy­cisk `reset`.
Po­ra zacząć wszys­tko od nowa. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 4 sierpnia 2010, 22:50

Od­dałam Ci to co dla mnie naj­cenniej­sze - ser­ce.
Ty jed­nak nie do­ceniłeś te­go bo chciałeś je­dynie moją cnotę. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 1 sierpnia 2010, 23:43

Chcieliśmy wspólnie zniszczyć moją miłość do Ciebie.
Do­piero te­raz zro­zumiałam, że niszcząc ją niszczy­my i mnie. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 31 lipca 2010, 23:06

Czy ko­goś kto nas ciągle ra­ni, łamie ser­ce, po­maga je złożyć, a później znów roz­trzas­ku­je je na set­ki ka­wałków, okłamu­je i zos­ta­wia w naj­trud­niej­szych mo­men­tach można kochać tak sa­mo jak na początku ? 

myśl
zebrała 26 fiszek • 28 lipca 2010, 22:48

Ja­kaś mała część mnie, scho­wana w za­kamar­kach ser­ca, na­dal upar­cie ma nadzieję, że jeszcze kiedyś będę mogła się przy­tulić do Ciebie i wyszep­tać `kocham cię skarbie`. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 21 lipca 2010, 23:52

Two­je słowa wciąż od­bi­jają się echem w mo­jej głowie roz­ry­wając ser­ce na strzępy. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 17 lipca 2010, 10:30

Pandzia94

I do not want to play next. I do not want to pretend that everything is ok and smile despite the pain that breaks my heart.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Pandzia94

Użytkownicy
O P Q
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

8 listopada 2014, 21:11Inmate sko­men­to­wał tek­st Czasem żałuję, że oczy [...]